All4jags - Jaguar Parts Europe & Cars - De beste aanbieder van Jaguar onderdelen in Europa

Nieuwe en gebruikte Jaguar onderdelen

Verkoop van Jaguar onderdelen en Jaguars sind 2004, wij leveren zowel nieuwe als gebruikte Jaguar onderdelen door heel Europa. Alle Jaguar onderdelen leveren wij tegen aantrekkelijke prijzen.

Niet gevonden? Vraag het ons!

Aankoop voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE

ALGEMEEN

1.1 Door onze internetsite te gebruiken en uw bestelling op te geven, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden van ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE.
Hierdoor zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing en treden alle andere rechten en/of plichten in werking zoals die vermeld staan op de website. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

All4jags - Jaguar Parts Europe & Cars

Rabelingstraat 16, Depot / werkplaats Ulftseweg 83, Silvolde 

Tel: 
+31 (0)6 18025732
BTW: NL191259196B01
KvK: 50020986

 

 

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE aangegane overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE naar behoefte gewijzigd of aangevuld worden. Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde aanbiedingen, producten of diensten.

2.2 Verwijzing door de koper naar zijn Algemene Voorwaarden is niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE is ingestemd.

2.3 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite alsmede elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die met ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De opgave van de prijs en het doen van een aanbieding dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE is op geen enkele wijze aan deze bestelling gebonden en kan dan ook niet leiden tot enig recht op aansprakelijkheid namens koper.

3.2 De totstandkoming van de overeenkomst is slechts aanvaard: – als het artikel op voorraad is. – de koper precies heeft aangegeven welk product hij/zij wil ontvangen. – de koper de gegevens heeft ingevoerd op de internetsite dan welk op andere wijze contact heeft gezocht met ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE.  – de koper de bestelling heeft betaald op de daartoe door ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE aangegeven wijze.

3.3 Koper en ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra is voldaan aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.2.

3.4 Door de elektronische communicatie ontbreekt een handtekening. Koper en ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE komen overeen dat het ontbreken van een gewone handtekening niet af doet aan de verbindende kracht van de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5 Alle foto’s, tekeningen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en alle informatie zowel mondeling als schriftelijk. ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of afbeeldingen in overeenstemming zijn. In beginsel kunnen geconstateerde afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

PRIJZEN

4.1 Alle prijzen op de website zijn vermeld in Euro’s.

4.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen is zoals vermeld staat op de website en/of zolang de voorraad strekt OP=OP.

4.3 De kosten van bezorgen zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling wordt een aandeel in de kosten bij de prijs van de bestelling opgeteld.

4.4 De kosten van bezorgen zijn uitsluitend binnen Nederland, prijzen voor buiten Nederland kunnen wij later pas geven als wij weten naar welk land het heen moet.

BETALING

5.1 ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE biedt u de volgende  betaalmethoden aan:


Vooruitbetaling per bank/giro of indien PAYPAL maar de extra kosten zijn voor koper!.

5.2 In geval van niet betalen van de bestelling door koper binnen een week nadat de bestelling is opgegeven, is ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE bevoegd de nog tot stand te komen overeenkomst als niet bindend te beschouwen en indien nodig met onmiddellijke ingang ontbindend te verklaren.

LEVERING EN LEVERTIJD

6.1 Alle goederen ( M.u.v. Motoren en automaatbakken, deze kunnen nog in de voortuigen zitten en in de regel geld hier een uitbouw tijd voor, informeer  hier over vooraf bij ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE !) zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. In beginsel streeft ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling per post verzonden te hebben naar het opgegeven adres, ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE heeft ook een magazijn buiten Nederland dus zou het kunnen zijn dat de levertijd langer dan 5 werkdagen kan zijn!

6.2 Indien een product niet op voorraad is zal worden aangegeven wanneer het artikel wel beschikbaar is. ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE zal hiertoe met de koper contact opnemen, waarbij de nader versterkte informatie over de levertijd slechts als een indicatie geldt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.3  ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE draagt zorg voor zorgvuldige verpakking van  de te verzenden producten. Zodra de bestelling het magazijn verlaten heeft is ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE niet meer verantwoordelijk voor de verzending en of de transporteur daar mee omgaat. Evt. schades dienen direct voor het tekenen van ontvangst vermeld te worden aan  ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE!

6.4 Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres.

RETOUREN

7.1 De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren op juistheid in product.

7.2 Indien de koper de aankoop ongedaan wil maken dient hij/zij hiervoor eerst contact op te nemen met ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE. Indien de koop na akkoord door ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE ongedaan wordt gemaakt zal ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE zorgdragen voor terugbetaling van het aankoopbedrag van het retour gezonden product binnen 7 dagen nadat de retourzending van koper is terug ontvangen. De kosten van terugzending zijn voor rekening van koper en niet voor ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE!.

7.3 Speciaal bestelde én elektronische onderdelen kunnen beiden niet worden geretourneerd ( ook niet om te testen!! ).

7.4 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en of beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

GARANTIE

8.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde nieuwe en gebruikte voertuigdelen.

8.2 De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de zaak van ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de koper door overlegging aan ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur. Indien het een zaak betreft die door ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

8.3 Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

8.4 ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende drie maanden na de aankoop. De koper heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende drie maanden de geleverde zaak aan ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE  aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE overeenkomstig artikel 7 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

8.5 ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 8.4 en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE hiertoe niet in staat is, in welk geval ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE tot contante terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan.

8.6 De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor  de basisgarantie in aanmerking. (Of tot de einddatum van de oorspronkelijke aanvullende garantie).

8.7 De koper kan geen aanspraak maken op een garantie: a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is; b. indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied; c. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten; d. indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient; e. indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant; f. indien er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.); g. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

8.8 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

8.9 ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE en de koper zijn vastgelegd.

8.10 Indien er schade is aan het onderdeel vervalt de garantie.

EIGENDOM

9.1 De geleverde onderdelen blijven eigendom van ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE tot de betaling is voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1 ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

10.2 Indien ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE om welke reden dan ook gehouden is om enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt.

10.3 De inhoud van de website is met zorg en aandacht samengesteld. Het is echter mogelijk dat deze informatie niet volledig is of onjuist vermeld staat. ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE is niet aansprakelijk voor eventueel voortkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

10.4 ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE houdt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen met onmiddellijke ingang te doen plaatsvinden. Dit kan zonder nadere kennisgeving doorgevoerd worden.

OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen.

11.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waarin de wet voorziet, zoals: – brand
– stakingen
– niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of derden
– storingen in het computernetwerk of in de energievoorziening alsmede alle andere omstandigheden die vallen buiten de directe invloedsfeer en verantwoordelijkheid van ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE.

PRIVACY

12.1 Door uw bestelling worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE met inachtneming van de wettelijk van toepassing zijnde privacyregels. ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van koper in overeenstemming met haar privacybeleid.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten met ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

13.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen koper en ALL4JAGS-JAGUARPARTSEUROPE uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

HEEFT U VRAGEN?

Heeft u vragen of zoekt u een Jaguar onderdeel wat niet op de website staat? Mail ons gerust. Of vul het contact formulier in en u krijgt binnen enkele uren de prijs met levertijd terug gemaild. Vergeet svp niet het chassis nummer te vermelden.

SNEL AANVRAGEN?

App een foto naar +31 (0)6 18025732 en vermeld het model, bouwjaar, chassisnummer en onderdeel.

All4jags - Jaguar Parts Europe & Cars

Depot / werkplaats 7061GG TERBORG

Tel: +31 (0)6 18025732
Tel: +31 (0)4 85711916
Whatsapp: +31 (0)6 18025732
BTW: NL002128703B22
KvK: 50020986
Estoy de acuerdo
We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden om het gebruik en de metingen van onze website te analyseren om onze diensten te verbeteren. Als je doorgaat met surfen, gaan we ervan uit dat je het gebruik ervan accepteert. U kunt hier de instellingen wijzigen of meer informatie krijgen.